disclaimer

Ondanks de aandacht die besteed wordt aan het onderhoud, de samenstelling en het actueel houden van deze site, is het toch mogelijk dat sommige informatie niet geheel correct of volledig is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Mocht er onduidelijkheid zijn over bepaalde informatie op deze site, kan er altijd contact opgenomen worden met de beheerder van de site viainfo@vakantieopameland.eu

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

strand
duin
zon